Yayın İlkeleri

YAYIN SÜRECİ
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, altı ayda bir yayınlanan ve içeriğini oluşturan Türkçe ve İngilizce makalelerin alanında uzman hakemler tarafından değerlendirildiği uluslararası ve hakemli bir dergidir. Değerlendirilen makalelerin dergide yayınlanmasının kabul edilmesi için daha önce hiçbir yerde yayınlanmama ya da yayın sürescinde olmama şartı aranmaktadır. Dergiye gönderilen makaleler ilk olarak yayın kurulu tarafından incelenir. Makale içerik ve biçim açısından gerekli koşulları karşılaması durumunda makale yayınlanması için iki hakemin değerlendirilmesine sunulur. Bu süreçte kör hakem sistemi uygulanır. Makalenin değerlendirilmesi amacıyla iki hakem atanır. Bir makalenin yayınlanması için en az iki hakemin yayınlanmasını uygun görmesi gereklidir. Aksi durumda makale üçüncü bir hakeme gönderilir. Yazarlar hakemler tarafından istenen gerekli düzeltmeleri yapmakla yükümlüdür, yapmadıkları takdirde gerekçelerini editörlüğe bildirmelidir.
YAZIM İLKELERİ
Dergimize gönderilen çalışmalarda aşağıda belirtilen hususlar önünde bulundurulmalıdır:
 1. Makaleler kaynakça dahil en az 5000, en fazla 10000 kelimeden ve en fazla 35 sayfadan oluşmalıdır.
 2. Metin, MS Office Word kullanılarak, A4 (21x29,7 cm.) sayfa boyutunda, tüm kenarlarda 2.5 cm boşluklarla, her iki yana yaslı, Times New Roman yazı biçiminde olmalıdır.
 3. Metin içeriği 11 punto büyüklüğünde (ana başlık 12p, başlıklar kalın ve 12p, özet 10p, dipnot 10p, kaynakça 10p, tablo ve şekil yazıları 9p), 1,5 nk satır aralıklı, metnin öncesi ve sonrasında 6nk boşlukla (tablo için 3nk), paragraf ilk satırı 1 cm girintili, doğrudan alıntıların tamamı 1 cm girintili, kaynakça asılı olarak 1 cm girintili yazılmalıdır.
 4.  Tablolar, figürler, resimler ve çizelgeler sayfa içeriğine uygun boyutta olmalıdır. Tablo ve şekil içerikleri en az 8 punto ve tek satır aralığıyla yazılabilir.
 5. REFAD, çift kör hakem değerlendirme politikasına sahiptir. Bu yüzden ilk makale gönderiminde yazar ya da yazarların isimleri ve kurumları makalenin hiç bir yerinde görünmemelidir. Bu bilgiler "kapak sayfası" dosyası olarak ilk makale gönderiminde ayrıca yüklenecektir.
 6. Her makale 200-250 kelime uzunluğunda 10 punto ile yazılmış bilgilendirici ve anlaşılır Türkçe ve İngilizce özet içermelidir. Özet, çalışmanın amacı, yöntemi, bulguları, sonuçları ile ilgili önemli bilgileri içermelidir. Hazırlanan özet metninin altına 3-6 anahtar kelimeye yer verilmelidir.
 7. Bir kapak sayfası oluşturulmalı ve yazar(lar)ın tam adı ve kurumsal unvanları ile yazışmayı yapan yazar(lar)ın posta adres(ler)i, iş/cep telefon numarası ya da numaraları, elektronik posta adres(ler)i ve ORCID id numaraları buraya yazılmalıdır.
 8. Dergi sistemine yüklenecek metinlerin kaynakça ve alıntılar hariç intihal taraması sonucu benzerlik oranının %15 ve altında olması gerekmektedir.
 9. REFAD referans göstermede kullandığı format, APA (American Psychological Association) Style 7th Edition’dır. 
 10. Yayın aşamasının ilk adımı için makaleler Online Başvuru Sistemi aracılığıyla yollanmalıdır.
 11. Ekler ve Teşekkür, kaynak listesinden önce makalenin sonunda olmalıdır.